Privacyverklaring Art and the City

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij deze privacyverklaring opgesteld waarin we onder andere uitleggen welke gegevens we van cursisten vragen en waarvoor ze gebruikt worden. Deze Privacyverklaring is in aanvulling op en deel uitmakend van onze Algemene Voorwaarden (zie hier).

Gevraagde gegevens

Art and the City doet in principe rechtstreeks met haar cursisten zaken. Om haar werkzaamheden (het geven van cursussen  en alles wat daarbij komt kijken) goed uit te kunnen voeren heeft Art and the City een aantal gegevens van de cursist nodig. Dit zijn:

Indien een potentiële cursist bovengenoemde informatie (met uitzondering van de gegevens die voor het Certificaat nodig zijn) niet wenst te verstrekken, is het voor hem/haar onmogelijk een cursus bij ons te volgen

Beveiliging en zorgvuldig handelen
Art and the City behandelt de verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens worden in principe niet op papier bewaard. Het merendeel van de documenten, lijsten en databases worden digitaal, deels lokaal en overwegend online, bewaard en gebruikt. Art and the City gebruikt hiervoor de zakelijke diensten van Google met opslag in de beveiligde cloud en betracht verder zelf op locatie ook nog grote zorgvuldigheid om te voorkomen dat de gegevens ongewenst in handen van derden zouden kunnen komen, zoals met wachtwoorden beveiligde inlogaccounts, actieve virusscanners, versnipperen van incidenteel geprinte lijsten e.d.

Opnames bij digitale lessen
Art and the City maakt opnames van de digitale lessen louter ten bate van de deelnemers zelf. Deze opnames zijn na een les 2 weken lang in te zien. Daarna worden deze verwijderd van de digitale omgeving. 

Bewaartermijn
Art and the City bewaart de door cursist verstrekte gegevens voor zolang deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden (het geven van cursussen). Indien het een informatieverzoek of offerte betreft worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard teneinde de potentiële cursist bij het (alsnog) boeken van een eventuele cursus zo optimaal  mogelijk te kunnen adviseren en bijvoorbeeld eerder gemaakte afspraken te kunnen controleren. In geval van geboekte (‘verkochte’) cursussen is Art and the City, die de cursussen via haar website verkoopt, wettelijk verplicht de verkoopgegevens 7 jaar te bewaren.

Recht om vergeten te worden
Cursist heeft het recht om vergeten te worden, zolang dit niet in strijd is met de wettelijk verplichte bewaartermijn (zie hierboven). Hiertoe kan de cursist contact met Art and the City opnemen (contactgegevens aan het eind van deze verklaring), waarna deze alles zal doen wat in haar macht ligt om de persoonlijke gegevens te verwijderen en te wissen.

Dit is echter niet mogelijk indien de cursist nog een cursus volgt of heeft geboekt (zie toelichting hierboven onder ‘Gevraagde gegevens’ alsmede onder ‘Bewaartermijn’).

Gebruik van de persoonlijke gegevens door Google Analytics
Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om de privacy van cursisten te waarborgen voor wat betreft het gebruik van Google Analytics. Daarbij wijzen wij op het volgende:

Waarvoor worden de gegevens wel en niet gebruikt

  1. De door de cursisten verstrekte persoonlijke informatie wordt door Art and the City niet gebruikt voor reclamedoeleinden noch doorverkocht of doorgegeven aan derden.
  2. De gegevens zijn wel expliciet noodzakelijk voor de planning en het goede verloop van de cursussen en worden daartoe verstrekt aan de docent die de geboekte cursus geeft. Dit betreft alleen de naam, het e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer  van de cursist. De docent gebruikt de gegevens uitsluitend voor communicatie over de cursussen en in een uitzonderlijk geval – bijvoorbeeld een last-minute verhindering – om de cursisten te bereiken.
  3. Art and the City verstrekt alleen gegevens van cursisten aan derden in het geval zij hiertoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.
  4. Voorts wordt, indien de cursist zich daarvoor heeft aangemeld, het e-mailadres van de cursist gebruikt voor het incidenteel toezenden van onze nieuwsbrief. Cursist kan zich ten alle tijde weer afmelden van de nieuwsbrief door de link die in de nieuwsbrief staat.

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers
De diensten die Art and the City aanbiedt zijn niet van dien aard dat daartoe persoonsgegevens van cursisten dienen te worden uitgewisseld met leveranciers of andere derden – met uitzondering van de groepen of personen die in deze verklaring zijn genoemd en met uitzondering van onze leverancier van de boeken die cursisten via Art and the City kunnen bestellen. In geval van een boekbestelling, wordt uitsluitend de naam van de cursist en de leslocatie aan de leverancier doorgegeven, teneinde een correcte aflevering van de gekochte artikelen te kunnen garanderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Art and the City behoudt zich het recht voor deze verklaring indien gewenst en/of noodzakelijk van tijd tot tijd aan te passen.

Klachten, bezwaren of verzoek om vergeten te worden

Indien de cursist klachten heeft over de wijze waarop met de persoonlijke gegevens is omgegaan of wordt omgegaan, of bezwaren heeft tegen het bewaren en opslaan van deze gegevens, hopen wij er natuurlijk samen uit te komen.
Hiertoe kan de cursist contact opnemen:

Mocht er desondanks een geschil ontstaan, dan kan contact opgenomen worden met de Autoriteit  Persoonsgegevens alwaar een klacht kan worden ingediend op grond van de Privacywetgeving.

Instemming

Door je bij ons in te schrijven verklaar je je bekend en akkoord met het bovenstaande en verleen je ons toestemming de door jou verstrekte persoonlijke informatie (digitaal) te bewaren en te gebruiken, zoals hierboven beschreven.

Privacyverklaring Art and the City ovk. AVG (v.04/18)