Algemene Voorwaarden

voor de cursussen van Art and the City

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor de cursussen van Art and the City, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de inschrijving verklaart de inschrijver/cursist zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen de inschrijver/cursist en Art and the City Amsterdam.

Artikel 1    Cursusgeld

 1. Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur maar voor aanvang van de cursus. Is cursist in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de cursist. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00 en zal de vordering worden overgedragen aan ons incassobureau BvCM.

 2. Indien Art and the City hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 3. De cursist is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 2 Annuleringsvoorwaarden

 1. Door de cursist: indien de cursist onverhoopt de cursus wil annuleren, dient dit schriftelijk of per e-mail te geschieden.

  1. Tot 4 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd.

  2. Bij annulering tussen 2 en 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

  3. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, is Art and the City gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.

  4. In geval van privéles dient de cursist tenminste 24 uur voor aanvang van de les de geplande les te annuleren anders vervalt deze les.

  5. Door Art and the City: bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Art and the City het recht de cursus te annuleren. Art and the City is dan slechts gehouden het cursusgeld terug te betalen. Verdere aansprakelijkheid van Art and the City is uitgesloten.

Artikel 3 Verhindering en verschuivingen

 1. In geval van verhindering van bijwoning van een les kan een cursist een ‘les inhalen’ boeken via de website van Art and the City tegen het op dat moment geldende tarief. In geval de cursist de gehele cursus op een ander moment wenst te volgen kan daartoe een ‘cursus doorschuiven’ geboekt worden op de website van Art and the City tegen het daarvoor geldende tarief (zie: cursusaanbod en bestellen).

 2. Een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan Art and the City,  per e-mail aan office@artandthecity.com. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld, tenzij de vervanger voor betaling zorg draagt. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid.

 3. Geplande privélessen mogen slechts twee keer kosteloos verschoven worden, met inachtneming van het gestelde in Artikel 2.4 hierboven, en dienen binnen zes maanden na aanvang van de cursus gevolgd te zijn, anders komen deze te vervallen.

Artikel 4 Eigendomsrechten

Op alle door Art and the City ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij Art and the City en/of de sprekers en/of andere door Art and the City ingeschakelde derden. Je mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de online cursus of live workshop ten eigen behoeve gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Art and the City aan jou verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Art and the City.

Artikel 5 Privacy

De persoonsgegevens die de cursist verstrekt bij inschrijving voor een cursus worden door Art and the City vastgelegd. Hoe Art and the City met persoonlijke gegevens omgaat is vastgelegd in de Privacyverklaring overeenkomstig de AVG, welke hier te lezen en te downloaden is: Privacyverklaring

Artikel 6 Wijzigingen

Art and the City behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ook op de website gepubliceerd. Art and the City raadt iedereen aan deze Algemene Voorwaarden bij elke inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat men altijd op de hoogte is van de inhoud van de geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Absolute en relatieve bevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Art and the City is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 51441497. Ons BTW-nummer is NL1832.69.561.B01. Het hoofdkantoor is gevestigd te Amsterdam, Krelis Louwenstraat 1-C19 1055 KA.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je inschrijving voor de cursussen van Art and the City. Bij de inschrijving verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen jou en Art and the City Amsterdam.

Terug naar Cursus aanbod en Inschrijven.