Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de cursussen van Art and the City

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je inschrijving voor de cursussen van Art and the City. Bij de inschrijving verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen jou en Art and the City Amsterdam.

Artikel 1    Cursusgeld

  1. Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur maar voor aanvang van de cursus. Is cursist in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00 en zal de vordering worden overgedragen aan ons incassobureau BvCM.
  2. Indien Art and the City hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. De cursist is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 2       Annuleringsvoorwaarden

  1. Door de cursist: indien de cursist onverhoopt de cursus wil annuleren, dient dit schriftelijk of per e-mail te geschieden. Tot 4 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 2 en 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, is Art and the City gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen. In geval van privéles dient de cursist tenminste 24 uur voor aanvang van de les de geplande les te annuleren anders vervalt deze les. In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan Art and the City, Francisca Rosner. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld, tenzij de vervanger voor betaling zorg draagt. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid.
  2. Door Art and the City: bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Art and the City het recht de cursus te annuleren. Art and the City is dan slechts gehouden het cursusgeld terug te betalen. Verdere aansprakelijkheid van Art and the City is uitgesloten.

Artikel 3       Eigendomsrechten

Op alle door Art and the City ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij Art and the City c.q. de sprekers en/of andere door Art and the City ingeschakelde derden. Je mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de online cursus of live workshop ten eigen behoeve gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Art and the City aan jou verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Art and the City.

 Artikel 4       Privacy

De persoonsgegevens die je verstrekt bij inschrijving voor een cursus worden door Art and the City vastgelegd. Jouw gegevens kunnen door Art and the City worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Art and the City. Hierbij tracht Art and the City rekening te houden met je voorkeuren en vakgebied. Indien je geen prijs stelt op deze informatie kun je een e-mail sturen aan mirte@artandthecity.com onder vermelding van ‘afmelding informatie’. Art and the City verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij Art and the City daartoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

Artikel 5       Wijzigingen

Art and the City behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Art and the City raadt je aan deze Algemene Voorwaarden bij iedere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Algemene Voorwaarden.

 Artikel 6       Absolute en relatieve bevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Art and the City is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 51441497. Ons BTW-nummer is 1832.69.561.B01. Het hoofdkantoor is gevestigd te Amsterdam, Krelis Louwenstraat 1-C19 1055 KA.[:en]Algemene Voorwaarden voor de cursussen van Art and the City

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je inschrijving voor de cursussen van Art and the City. Bij de inschrijving verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen jou en Art and the City Amsterdam.