Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor de cursussen van Art and the City/Art City B.V., tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij de inschrijving verklaart de inschrijver/cursist zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen de inschrijver/cursist en Art City B.V. Amsterdam.

In het geval van digitale lessen via Zoom of een ander medium wordt de les opgenomen. Dit is uitsluitend voor gebruik van de betreffende deelnemers voor de duur van de cursus.

Artikel 1 Cursusgeld en betalingsvoorwaarden

 1. Met het boeken van een cursus gaat cursist een betalingsverplichting aan.
 2. Betaling van het gehele cursusgeld dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur maar voor aanvang van de cursus.
 3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is cursist direct rente aan Art City B.V. verschuldigd. De rente bedraagt 1,5 % per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Tevens is cursist alsdan aan Art City B.V. alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van €75,00.
 4. Als Art City B.V. in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Art City B.V. in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien cursist een volledige DTP-cursus of minimaal drie cursus-modules in één keer boekt kan hij/zij kiezen voor betaling in termijnen. In dat geval worden administratiekosten ad € 25,00 in rekening gebracht.
 6. Indien cursist in geval van een overeengekomen betaling in termijnen verzuimt een termijn tijdig op overeengekomen wijze te voldoen, vervalt de termijnregeling voor het nog openstaande bedrag en wordt het gehele nog openstaande cursusgeld ineens opeisbaar en gelden voor het overige de hierboven onder c. en d. genoemde voorwaarden.
 7. Indien cursist recht heeft op terugbetaling, wordt dit binnen 30 dagen door Art City geregeld.

 

Artikel 2 Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij een open inschrijving geldt er bij aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd.
 2. Door de cursist: indien de cursist onverhoopt de cursus wil annuleren, dient dit schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 3. Tot 4 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Indien er een samenstelling geboekt is, zoals DTP Grafisch Ontwerp Basis of een Opleiding Basis of Vervolg Vormgeving van 3 of 6 modules, dan tellen alleen de vier weken voor aanvang van de eerste module. Daarna is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.
 4. Bij annulering tussen 2 en 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 5. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, is Art City B.V. gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.
 6. Bij tussentijds beëindiging zijn de opstartkosten 50% van de overeengekomen prijs, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of cursist aanwezig was bij de lessen. De kosten van de afgeronde modules worden vermeerderd met de kosten van de modules die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.
 7. In geval van privéles dient de cursist tenminste 24 uur voor aanvang van de les de geplande les te annuleren anders vervalt deze les. 
 8. Door Art City B.V.: bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Art City B.V. het recht de cursus te annuleren. Art City B.V. is dan slechts gehouden het cursusgeld terug te betalen. Verdere aansprakelijkheid van Art City B.V. is uitgesloten. Het cursusgeld wordt binnen 14 dagen teruggestort op de betaalrekening van de cursist.

 

Artikel 3 Verhindering en verschuivingen

 1. In geval van verhindering van bijwoning van een les kan een cursist een ‘les inhalen’ boeken via de website van Art City B.V. tegen het op dat moment geldende tarief. In geval de cursist de gehele cursus op een ander moment wenst te volgen kan daartoe een ‘cursus doorschuiven’ geboekt worden op de website van Art City B.V. tegen het daarvoor geldende tarief (zie: cursusaanbod en bestellen).
 2. Een cursist behoudt zich het recht een plaatsvervanger aan te wijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan Art City B.V.,  per e-mail aan office@artandthecity.com. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld, tenzij de vervanger voor betaling zorg draagt. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid.
 3. Geplande privélessen mogen slechts één keer kosteloos verschoven worden, met inachtneming van het gestelde in Artikel 2.iv hierboven, en dienen binnen zes maanden na aanvang van de cursus gevolgd te zijn, anders komen deze te vervallen.
 4. De tijdelijke onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren door overmacht geeft de afnemer niet het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren en in een dergelijk geval wordt de uitvoeringstermijn of (op)leveringstermijn verlengd of verplaatst.

 

Artikel 4 Eigendomsrechten

Op alle door Art City B.V. ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij Art City B.V. en/of de sprekers en/of andere door Art and the City ingeschakelde derden. Cursist mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de online cursus of live workshop ten eigen behoeve gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Art City B.V. aan cursist verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Art City B.V.

 

Artikel 5 Privacy

De persoonsgegevens die de cursist verstrekt bij inschrijving voor een cursus worden door Art City B.V. vastgelegd. Hoe Art City B.V. met persoonlijke gegevens omgaat is vastgelegd in de Privacyverklaring overeenkomstig de AVG, welke hier te lezen en te downloaden is: Privacyverklaring.

 

Artikel 6 Wijzigingen

Art City B.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ook op de website gepubliceerd. Art City B.V. raadt iedereen aan deze Algemene Voorwaarden bij elke inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat men altijd op de hoogte is van de inhoud van de geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Absolute en relatieve bevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor de cursussen van Art and the City, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de inschrijving verklaart de inschrijver/cursist zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen de inschrijver/cursist en Art City BV.

Artikel 8 Gedragscode

Art City conformeert zich aan de twee gedragscodes van de NRTO.

Artikel 9

Naast de eigen algemene voorwaarden, houdt Art City zich ook aan de algemene voorwaarden van het NRTO.

Artikel 10

Indien er klachten zijn, worden dezen ingediend en afgehandeld volgens de officiële klachtenprocedure van Art City.

Art City is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 70535760. Het BTW-nummer is NL858364050B01. Het hoofdkantoor is gevestigd te Amsterdam, Krelis Louwenstraat 1-C19 1055 KA.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor de cursussen van Art and the City / Art City B.V. Bij de inschrijving verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen jou en Art City BV.